ﻧﻮرﭘﺮدازي نما ﭼﯿﺴﺖ ؟

درﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﻔﺘﺎري روزﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻮ ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮدي ﺗﺎزه از ﯾﮏ داﻧﺶ ﯾﺎ ﭼﯿﺰي ودﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﻧﺎم ﮔﺬاري آن از واژﮔﺎن زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ وﻋﺮﺑﯽ ﭼﻨﺪ واژه را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺳﺎده ﯾﺎ درﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﮐﻪ اﯾﻦ واژه ﯾﺎﺑﯽ از ﺳﻮي ﯾﮏ ارﮔﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ وﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻫﺎﺋﯽ در آﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد وﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﺎاﻓﺘﺎدن اﯾﻦ واژﮔﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮي آن ﭘﺎ ﻓﺸﺎري ﻣﯽ ﺷﻮد نورپرداز،نورپردازی،نورپردازی ساختمان،نورپردازی نما-اجرای نورپردازی شرکت نورپردازی

 

روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻧﻮرﭘﺮدازي ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ دارد و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن از دﯾﺮ ﮔﺎه در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ داراي ارزش ﺑﻮده ﺗﺎ آﻧﺠﺎﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﯾﯿﻦ درآﻣﺪه و ﻣﯿﺘﺮا از اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان ﭘﯿﺶ از زرﺗﺸﺖ ﺑﻨﺎم ﻓﺮﺷﺘﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه وآﯾﯿﻦ ﻣﯿﺘﺮاﺋﯿﺴﻢ ﺗﺎ ﺳﺪه )14ﻣﯿﻼدي) در اروﭘﺎ ﭘﯿﺮواﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻬﺮوردي ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دﯾﮕﺮي از ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻي روﺷﻨﺎﯾﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ اﺳﺖ.

 

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاري وﭘﯿﮕﯿﺮي ﻧﮕﺮدﯾﺪه وﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد، از ﺳﻮي دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،واژﮔﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎره اي از آﻧﻬﺎ رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﻧﺪ وﻧﺎﻫﻤﺨﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ واژﮔﺎن ﻧﻮرﭘﺮدازي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮي ﺑﺴﯿﺎري ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻮرﻫﺎي رﻧﮕﯽ و ﺑﺎزي ﺑﺎ رﻧﮓ وﻧﻮر در ﺟﺎﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﯿﺰي ﺟﺪا از ﻧﻮرﭘﺮدازي اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد و آﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .

 

ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ واژه راﺑﻪ ﯾﺎري ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎيﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد:

 

واژه ﻧﻮر ؟

 

درﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮگ 4836 و در ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻫﺨﺪا ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ: ﻧﻮر واژه اي ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ – (روﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﻓﺮوغ ).

 

واژه روﺷﻨﺎﯾﯽ؟

 

درﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ و دﻫﺨﺪا ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ: (در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ) .

 

واژه روﺷﻦ ؟

 

درﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮگ 1690 ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ: واژه اي ﭘﻬﻠﻮي(روﺷﺎن)- (ﺗﺎﺑﻨﺎك،درﺧﺸﺎن،ﻣﻨﻮر وﻧﻮراﻧﯽ).

 

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن زﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ واژه ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮر ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از واژه ﺧﻮر ﭘﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ .

 

واژه ﭘﺮدازش ؟

 

درﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮگ 730 ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ: ﭘﺮدازش اﺳﻢ ﻣﺼﺪر از ﭘﺮداﺧﺘﻦ)– ﮔﻮﯾﻨﺪه،ﭘﺮدازﻧﺪه ،ﺳﺎزﻧﺪه، ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪه).

 

در ﭘﺎرﺳﯽ اﻣﺮوزه واژﮔﺎنزﯾﺎدي ﺑﺎ ﭘﺮداز ﯾﺎ ﭘﺮدازش ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ : ،داده ﭘﺮدازي ،ﭼﻬﺮه ﭘﺮدازي،ﮐﺎرﭘﺮدازي،ﻧﻘﺶ ﭘﺮدازي ،ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازي،ﺧﻮدﭘﺮدازي ،ﻧﻮرﭘﺮدازي و..... ﮐﻪ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪه (اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ) آﻧﻬﺎ داده ﭘﺮداز ،ﭼﻬﺮه ﭘﺮداز،ﮐﺎرﭘﺮداز،ﻧﻘﺶ ﭘﺮداز ،ﺧﯿﺎل ﭘﺮداز ،ﺧﻮدﭘﺮداز،ﻧﻮرﭘﺮداز و... اﺳﺖ . اﯾﻦ واژﮔﺎن در ﮐﺠﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ؟

 

داده ﭘﺮدازي ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﺸﻮد .

 

ﭼﻬﺮه ﭘﺮدازي ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺮروي ﭼﻬﺮه ﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﺸﻮد .

 

ﻧﻘﺶ ﭘﺮدازي ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻫﻨﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﻫﺎ درﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺗﺎﺗﺮ وﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ....

 

ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﻮر ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .

 

ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ روﺷﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ واژه ﻧﻮرﭘﺮدازي ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﮐﺎر ﺗﺎﺑﺎﻧﯿﺪن ﻧﻮرﻫﺎي رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي آراﺳﺘﻦ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﭘﯿﺮاﻣﻮن و آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ﭼﻨﺪان ﮐﺎرﺑﺮدي ﻧﺪارد .

 

ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :

 

"آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ وﻫﺮآﻧﭽﻪ درآن اﺳﺖ را در ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻮر ﯾﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ. " و

 

"داﻧﺶ وﻫﻨﺮ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻧﻮر - روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ، ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ وﻫﺮآﻧﭽﻪ درآن اﺳﺖ را در ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﻫﻤﺎنآﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه آن را ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ ."

 

ﻧﻮرﭘﺮدازي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ دارد:

 

ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن رﻓﺖ وآﻣﺪ آدم و ﺧﻮدرو ﻫﺎي ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻨﺪه آدم وﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ:

 

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ (روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ) ، ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ،ﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎ،ﻣﯿﺪانﻫﺎ ،ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ،ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻫﺎ،ﭘﻬﻠﻮ ﮔﯿﺮ ﻫﺎ،اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي راهآﻫﻦ،ﺗﻮﻧﻞﻫﺎ وزﯾﺮﮔﺬرﻫﺎ، ﭘﻞﻫﺎ وروﮔﺬرﻫﺎ ،ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎ و ﺑﺎراﻧﺪازﻫﺎ و... .

ﻧﻮرﭘﺮدازي درون وﺑﯿﺮون وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻨﺪه آدم وﺑﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ:

 

ﺧﻮدروﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ وﺑﺰرگ ،ﻗﻄﺎرﻫﺎ،ﺷﻨﺎور ﻫﺎوﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎو... .

 

ﻧﻮرﭘﺮدازي درون وﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ وﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

 

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،اداري،آﻣﻮزﺷﯽ،ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ،ﺑﺎارزش واﺛﺮﮔﺬار، ورزﺷﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ،ﻣﻮزه ﻫﺎ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﮔﺮﺷﮕﺮي،ﺑﺎزي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن وﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ و... .

 

ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻫﻨﺮي ﯾﺎ ﻧﻮرآراﯾﯽ درون وﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ وﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

 

ﻧﻮرﭘﺮدازي وﯾﮋه ﺟﺸﻦﻫﺎ ﻣﻠﯽوآﯾﯿﻨﯽ، ﻧﻮرﭘﺮدازي ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎﺗﺮ،ﻧﻮرﭘﺮدازي ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداري،ﮔﻮﻧﻪاي ازﻧﻮرﭘﺮدازي ﭼﺸﻢ اﻧﺪازآّب، ﻧﻤﺎﻫﺎو... .

 

ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ وﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

 

ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎيﺑﺰرگوﮐﻮﭼﮏ،ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎوﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎيﭘﺮورشﮔﯿﺎﻫﺎن،ﮐﻨﺎرهرودﺧﺎﻧﻪﻫﺎودرﯾﺎ،راهﻫﺎوﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎيﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،آﺑﺸﺎر ﻫﺎ ،آﺑﮕﯿﺮﻫﺎ ودرﯾﺎﭼﻪﻫﺎ و... .

 

ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻮرﭘﺮدازي و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي روش ﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اي آن ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ واﺑﺰاري اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻮرﭘﺮدازي وﭼﯿﺰي ﺟﺪا از آن ﻧﯿﺴﺖ .

 

          ورود به بهداشت نور

اخبار بروز شده ی آخرین مطالب در مورد شرکت نورپردازی

                     

                                                                                                                 

                         ورود به گالری تصویر پروژه ها 1         ورود به گالری تصویر پروژه ها 2        ورود به گالری فیلم پروژه ها

 

 

   

 

LEDها، یکی از جدیدترین فناوری­های شرکت نورپردازی ( LED مخفف Light Emitting Diodes ، به معنی دیودهای نورافشان) ، وسیله های نیمه رسانایی هستند که با استفاده از

تاثیر نورپردازی در نمای ساختمان

شما می توانید به وسیله نور، فضایی را وسیع تر و یا كوچك تر نمایش دهید. برای این منظور كافی است نورپردازی ها را

رنگ ها و ترکیب رنگ در نورپردازی نما و معماری نور

ما از کودکی با رنگ های متفاوت آشنا شدیم ، و مداد رنگی های رنگارنگ دوست دوران کودکی ما بوده اند.بسیاری از ما اصول اولیه ترکیب رنگ را

تاثیرنورپردازی بر فضای شهری

معماری بازی استادانه ، صحیح و با شکوهی از احجام ترکیب شده زیر نور می باشد. چشمان ما تربیت شده اند که

ﻧﻮرﭘﺮدازي نما ﭼﯿﺴﺖ ؟

  

روﺷﻨﺎﯾﯽ و شرکت ﻧﻮرﭘﺮدازي ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ دارد و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن از دﯾﺮ ﮔﺎه در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ داراي ارزش ﺑﻮده ﺗﺎ

چراغ سال جهانی نور در ایران روشن شد

مراسم افتتاحیه سال جهانی نور در ایران بعدازظهر امروز 12 بهمن ماه با حضور

تبادل لینک

 

بحث نورپردازی حرفه ای/نورپردازی حرفه ای ساختمان

                       

                       

                                     بازگشت به صحفه نخست   

 

WWW.BSELIGHT.IR                                                                                                                                                          BSE

   

WWW.BSELIGHT.IR                                                                                                                                                          BSE

 

آمارگیر وبلاگ

/* */